Privacy

Privacyverklaring

Bemoeizorg gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. 

 

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie en justitie regelen. De Functionaris Gegevensbescherming van Bemoeizorg is te bereiken via functionarisgegevensbescherming@novadic-kentron.nl 

 

Verwerking persoonsgegevens 

Bemoeizorg verwerkt persoonsgegevens om zijn taken uit te voeren. In het kader daarvan worden bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bijgehouden. Persoonsgegevens die verwerkt worden: 

  • NAW gegevens aanmelder 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 
  • Reden van Aanmelding 
  • NAW gegevens aangemelde
  • Voortgangsrapportage 

 

Uitwisseling van gegevens 

De uitvoering van zijn taken kan met zich meebrengen dat Bemoeizorg binnen de kaders persoonsgegevens deelt met verschillende organisaties waarmee samengewerkt wordt. 

 

Beveiliging persoonsgegevens

Bemoeizorg zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die het onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Bemoeizorg bewaart uw persoonsgegevens die het verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van toepasselijke wetgeving is vereist. 

 

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een onderbouwd verzoek doen bij Bemoeizorg te bereiken op: 0682483044

  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
  • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).