Werkwijze

Burgers en professionals kunnen personen in zorgwekkende situatie bij ons aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op de website of bij de bureaudienst (06 82483044) op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Zodra de aanmelding bij ons binnen is doorlopen we een viertal fasen.

 

Fase 1. Aanmelding & Onderzoek

Als eerste proberen we zoveel mogelijk informatie over de situatie te verkrijgen. Zowel de melder als derden kunnen hier een bijdrage leveren. We bekijken tevens of de melding ook bij ons team thuishoort. Is er al contact is met hulpverlening dan onderzoeken we of dit passend is.  Als we inschatten dat een andere organisatie een betere optie is, ondersteunen we de melder om dit contact tot stand te brengen. Lukt dat niet dan nemen we dit over. Binnen 5 werkdagen krijgt de melder te horen wat er met de melding gebeurt.

 

Wel Bemoeizorg Geen Bemoeizorg

De cliënt is zorgwekkend en zorgmijdend.

Acute geestelijke of medische zorg, bel 112.

Dak- en thuislozen die op straat leven en geen contact hebben met de hulpverlening.

De cliënt heeft al een bestaand hulpverleningscontact.

Grove verwaarlozing of vervuiling van mensen in woningen.

 

 

Fase 2. Contact & Taxatie

Na de onderzoeksfase gaan we gevraagd of ongevraagd contact leggen met de cliënt. Dit kan soms langer duren maar we zetten door totdat we daadwerkelijk contact hebben. Onze hulpverleners gaan samen met  de cliënt - thuis of op straat – bekijken wat er aan  de hand is. Met de cliënt bespreken we welke mogelijkheid hij/zij zelf als oplossing ziet. Indien nodig zetten we direct hulp in.

 

Fase 3. Planning

Als alle benodigde informatie bekend is en het gesprek met de cliënt heeft plaatsgevonden, maken we samen een plan op. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cliënt gegeven de situatie en de mogelijke oplossingen. Ook proberen we aan te sluiten bij bestaande plannen en hulpverleners.

 

Fase 4. Uitvoering & Nazorg

Na afronding van het plan, zorgen we dat hulpverlening zo snel mogelijk op gang komt.  We zijn een toeleidingsteam; dit betekent dat we ons terugtrekken zodra passende hulpverlening geregeld is. We verzekeren ons er wel van dat de cliënt ook daadwerkelijk aanhaakt bij de hulpverlening.